ประกาศเผยแพร่ข้อมูล

ITA : EB 22 หน่วยงานมีการประชุมหรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานฯ