โรงพยาบาลนาแก Nakae Hospital

thzh-CNenja

ประวัติโรงพยาบาลนาแก

    โรงพยาบาลนาแก แต่เดิมคือสถานีอนามัยชั้น 2 ตั้งอยู่บริเวณ บก.ยุทธวิธี หรือสถานีตำรวจนาแก
ในปัจจุบัน  จากนั้นในช่วง พ.ศ 2508 - 2509 ได้ทำการก่อสร้างสถานีอนามัยใหม่ ในเนื้อที่ประมาณ
7 ไร่ ที่บริเวณสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาแกในปัจจุบัน และเปลี่ยนจากสถานีอนามัยชั้น 2 เป็นสถานีอนามัยชั้น 1 โดยมีผู้อำนวยการ คือ

 • นายแพทย์ดุษฎี ไตรธรรม (2509-2512)
 • นายแพทย์อนันต์ เมนะรุจิ (2512-2516)

 

       ใน พ.ศ.2516 สถานีอนามัยนาแก ชั้น 1 ได้ขยายตึกเพิ่มหนึ่งหลัง ชื่อว่า ตึกพระบารมีปกเกล้า และเปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์การแพทย์และอนามัย” มีผู้อำนวยการดังนี้ นพ.บรรพต พึ่งไชยพัฒน์

 • (2516-2518) - นพ.สมศักดิ์ ประจักษ์วงค์ (2518-2522) - นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาศ
 • (2522-2523) • ในปี พ.ศ.2523 ศูนย์การแพทย์และอนามัยนาแก เปลี่ยนเป็น โรงพยาบาลนาแก มีผู้อำนวยการ คือ “นพ.สุริยะ วงค์คงคาเทพ” อดีตอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นผู้อำนวยการในปี 2523-2525
 • ในระหว่างปี พ.ศ. 2524-2526 โรงพยาบาลนาแกได้ก่อตั้งในที่แห่งใหม่ในตำบลบ้านแก้ง

 

และเปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์การแพทย์และอนามัย” มีผู้อำนวยการดังนี้ นพ.บรรพต พึ่งไชยพัฒน์ (2516-2518) - นพ.สมศักดิ์ ประจักษ์วงค์ (2518-2522) - นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาศ(2522-2523) • ในปี พ.ศ.2523 ศูนย์การแพทย์และอนามัยนาแก เปลี่ยนเป็น โรงพยาบาลนาแก มีผู้อำนวยการ คือ “นพ.สุริยะ วงค์คงคาเทพ” อดีตอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นผู้อำนวยการในปี 2523-2525 • ในระหว่างปี พ.ศ. 2524-2526 โรงพยาบาลนาแกได้ก่อตั้งในที่แห่งใหม่ในตำบลบ้านแก้ง

 

ที่ดินของโรงพยาบาลแห่งใหม่ มาจากการร่วมบริจาคของชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธา ดังรายนามต่อไปนี้

 1. นายหลอย - นางแพง เชื้อบริบูรณ์ บิดา-มารดาของนางสาวจำนง เชื้อบริบูรณ์ จพง.ซักฟอก บริจาค จำนวน 6 ไร่
 2. นางเลียบ เชื้อคำเพ็ง มารดาของนางพรทิภา เชื้อคำเพ็ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ บริจาคจำนวน 10 ไร่
 3. นางศรีไทย พิละมาตย์ มารดาของนายวิจิตรและนายสุข พิละมาตย์ คนงานรพ. บริจาคจำนวน 10 ไร่ 4)นายเกียน ฟองสมุทร

 

 • หลังจากนั้นเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ โรงพยาบาลนาแกจึงเปิดทำการ ณ เลขที่ 75 หมู่ 7 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ในวันที่ 6 สิงหาคม 2527 มีผู้อำนวยการคือ “นายแพทย์วิชัย สติมัย” นพ.ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้อำนวยการในปี 2526-2530
 • ผู้อำนวยการคนต่อมา คือ นพ.วรรณชาย เกียรติกุลวิวัฒน์ เป็นผู้อำนวยการตั่งแต่ปี 2530-2562 เป็นระยะเวลา32ปี
 • ปัจจุบัน นพ.ไอศวรรย์ รักชาติ นายแพทย์ชำนาญการ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาแก