โรงพยาบาลนาแก
Nakae Hospital

ยินดีต้อนรับ

คลิกที่นี่

ประวัติโรงพยาบาลนาแก

    โรงพยาบาลนาแก แต่เดิมคือสถานีอนามัยชั้น 2 ตั้งอยู่บริเวณ บก.ยุทธวิธี หรือสถานีตำรวจนาแก
ในปัจจุบัน  จากนั้นในช่วง พ.ศ 2508 - 2509 ได้ทำการก่อสร้างสถานีอนามัยใหม่ ในเนื้อที่ประมาณ
7 ไร่ ที่บริเวณสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาแกในปัจจุบัน และเปลี่ยนจากสถานีอนามัยชั้น 2 เป็นสถานีอนามัยชั้น 1 โดยมีผู้อำนวยการ คือ • นายแพทย์ดุษฎี ไตรธรรม (2509-2512)
• นายแพทย์อนันต์ เมนะรุจิ (2512-2516)

       ใน พ.ศ.2516 สถานีอนามัยนาแก ชั้น 1 ได้ขยายตึกเพิ่มหนึ่งหลัง ชื่อว่า ตึกพระบารมีปกเกล้า
และเปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์การแพทย์และอนามัย” มีผู้อำนวยการดังนี้ นพ.บรรพต พึ่งไชยพัฒน์
(2516-2518) - นพ.สมศักดิ์ ประจักษ์วงค์ (2518-2522) - นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาศ
(2522-2523) • ในปี พ.ศ.2523 ศูนย์การแพทย์และอนามัยนาแก เปลี่ยนเป็น โรงพยาบาลนาแก มีผู้อำนวยการ คือ “นพ.สุริยะ วงค์คงคาเทพ” อดีตอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นผู้อำนวยการในปี 2523-2525 • ในระหว่างปี พ.ศ. 2524-2526 โรงพยาบาลนาแกได้ก่อตั้งในที่แห่งใหม่ในตำบลบ้านแก้ง

และเปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์การแพทย์และอนามัย” มีผู้อำนวยการดังนี้ นพ.บรรพต พึ่งไชยพัฒน์ (2516-2518) - นพ.สมศักดิ์ ประจักษ์วงค์ (2518-2522) - นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาศ(2522-2523) • ในปี พ.ศ.2523 ศูนย์การแพทย์และอนามัยนาแก เปลี่ยนเป็น โรงพยาบาลนาแก มีผู้อำนวยการ คือ “นพ.สุริยะ วงค์คงคาเทพ” อดีตอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นผู้อำนวยการในปี 2523-2525 • ในระหว่างปี พ.ศ. 2524-2526 โรงพยาบาลนาแกได้ก่อตั้งในที่แห่งใหม่ในตำบลบ้านแก้ง

ที่ดินของโรงพยาบาลแห่งใหม่ มาจากการร่วมบริจาคของชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธา ดังรายนามต่อไปนี้

1) นายหลอย - นางแพง เชื้อบริบูรณ์ บิดา-มารดาของนางสาวจำนง เชื้อบริบูรณ์ จพง.ซักฟอก บริจาค จำนวน 6 ไร่

2)นางเลียบ เชื้อคำเพ็ง มารดาของนางพรทิภา เชื้อคำเพ็ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ บริจาคจำนวน 10 ไร่ 3)นางศรีไทย พิละมาตย์ มารดาของนายวิจิตรและนายสุข พิละมาตย์ คนงานรพ. บริจาคจำนวน 10 ไร่ 4)นายเกียน ฟองสมุทร

 • • หลังจากนั้นเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ โรงพยาบาลนาแกจึงเปิดทำการ ณ เลขที่ 75 หมู่ 7 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ในวันที่ 6 สิงหาคม 2527 มีผู้อำนวยการคือ “นายแพทย์วิชัย สติมัย” นพ.ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้อำนวยการในปี 2526-2530
 • • ผู้อำนวยการคนต่อมา คือ นพ.วรรณชาย เกียรติกุลวิวัฒน์ เป็นผู้อำนวยการตั่งแต่ปี 2530-2562 เป็นระยะเวลา32ปี
 • • ปัจจุบัน นพ.ไอศวรรย์ รักชาติ นายแพทย์ชำนาญการ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาแก

การให้บริการคลินิกพิเศษของโรงพยาบาลนาแก

ตารางคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD)

Mon

วันจันทร์

(เช้า) 08.00 น. - 12.00 น.

ความดันโลหิตสูง

(บ่าย) 13.00 น. - 16.00 น.
หอบหืด/ปอดอุดกั้นเรื้อรัง
สุขภาพจิตและจิตเวช

Tue

วันอังคาร

(เช้า) 08.00 น. - 12.00 น.

เบาหวาน

(บ่าย) 13.00 น. - 16.00 น.

สุขภาพจิตและจิตเวช


Wed

วันพุธ

(เช้า) 08.00 น. - 12.00 น.

เบาหวาน
ไตวายเรื้อรัง

(บ่าย) 13.00 น. - 16.00 น.

โรคเรื้อรังอื่นๆ

Thu

วันพฤหัสบดี

(เช้า) 08.00 น. - 12.00 น.

เบาหวาน

(บ่าย) 13.00 น. - 16.00 น.

วาฟาร์ริน (Wafarin)
หัวใจและหลอดเลือด

Fri

วันศุกร์

(เช้า) 08.00 น. - 12.00 น.

ความดันโลหิตสูง

(บ่าย) 13.00 น. - 16.00 น.

โรคเรื้อรังอื่นๆ

หมายเหตุ

 • ผู้ป่วยเบาหวาน
 • ความดันโลหิตสูง
 • ไตเรื้อรัง

 • ยื่นบัตรไม่เกิน 09.30 น. ในวันคลินิก

  แจ้งเหตุฉุกเฉิน 1669

  แจ้งเหตุฉุกเฉิน เหตุด่วน เหตุร้าย โทร. 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง

  Nakae Hospital Facebook

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครงาน ประกาศ จากโรงพยาบาลนาแก

  Scan Here
  Nakae Hospital Facebook
  สแกน QR Code

  รับข้อมูลข่าวสารจากโรงพยาบาลนาแกได้ที่

  Nakae Hospital Facebook

  ผู้บริหาร

  โรงพยาบาลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

  นพ.ไอศวรรย์ รักชาติ

  นพ.ไอศวรรย์ รักชาติ

  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาแก โทร. 042 -571235

  Google Map